תקנון שימוש

עוזרנט הינה מערכת לניהול עובדי משק בית אשר נועדה לשמש ככלי עזר לגורם המעסיק (להלן: "המשתמש") .

המערכת מאפשרת שליחת הודעות למשתמש על בסיס המידע שהוזן והוגדר ע"י המשתמש כמידע רצוי. בנוסף, המערכת מאפשרת ו\או תאפשר בעתיד לבצע תשלומים שונים לעובד , לרשויות , ולגורמים וחברות המעניקות שירותים (להלן : "ספקי שירות") והכל בהתאם לנתונים הרלוונטיים ו/או המידע אשר הוכנס למערכת ע"י המשתמש (להלן : "השירותים").

הגישה למערכת מתבצעת באמצעות ממשקי WEB ו/או אפליקציית מובייל ו/או כל מכשיר אחר באמצעותו יתן לקבל גישה לממשקי המערכת (להלן: "הפלטפורמה" או "המערכת" ) .

המערכת הינה בבעלות חברת עוזרנט בע"מ (להלן: "החברה" ).

יובהר, כי תנאי השימוש אשר מפורטים להלן חלים על השימוש שלך בכל אחד ממרכיבי הפלטפורמה לרבות אתר האינטרנט של החברה הידוע בכתובת האינטרנט ozernet.co.il (להלן: "אתר האינטרנט" ) ו/או באפליקציית המובייל של החברה ו/או כל שימוש שלך בשירותים כלשהם של החברה, אשר יסופקו לך באמצעות מרכיבי הפלטפורמה.

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. בעצם הכניסה לפלטפורמה, הורדה של מידע כלשהו ממנה, בעצם השימוש ו/או הרישום לאחד השירותים המוצעים על ידי החברה, אתה נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלה, ואתה מסכים כי תנאי שימוש אלה יחייבו אותך, וכי תציית לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש בפלטפורמה, ואתה מאשר כי תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש בפלטפורמה או מגישה אליה, מכל הורדה של מידע ממנה, מהתקנתה, מהצטרפות ו/או רישום לאחד משירותי הפלטפורמה ומכל שימוש שהוא בשירותי החברה.

אם הנך קטין (צעיר מגיל 18), השימוש בפלטפורמה מהווה את אישור האפוטרופוס שלך את תנאי השימוש הללו ואת מדיניות הפרטיות.

החברה רשאית להתיר לך להיכנס לפלטפורמה ו/או למנוע ממך את הכניסה אליה, בכל זמן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת על זכותה לשנות או להפסיק, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, את הפעלת הפלטפורמה ו/או לסרב לספק לך שירותים (או חלק מהם) – ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בנוסף לאמור לעיל, אתה מאשר כי ייתכן שיחולו שינויים בשירותים אשר יסופקו לך כתוצאה מהשימוש בשירותי החברה, וכי אפשר ששירותים אלה ישונו, יצומצמו, יורחבו במונחים של תוכן או צורה או כי הם יופסקו בכל זמן.

אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של השירותים או התכנים אשר נכללים בפלטפורמה (לרבות ולא רק, מידע ליצירת קשר, טקסט, סמלים, אייקונים של לחצנים, תמונות, הורדות דיגיטליות, חיבורים של נתונים, קישורים, וכמו כן תכנים מיוחדים אחרים, תיעוד, נתונים, גרפיקה נלווית ומאפיינים מיוחדים אחרים (להלן ביחד: " המידע" ).

תנאי השימוש עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת ומבלי שתינתן לך על כך כל הודעה. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באמצעות הפלטפורמה נכון לתאריך שבו עודכנה הפלטפורמה לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך בפלטפורמה לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

אתה מאשר ומסכים בזאת כי הפלטפורמה פועלת אך ורק כזירת פעילות, וכי החברה או הפלטפורמה אינם מהווים, בשום מקרה, ספק לצרכנים.

יודגש, כי החברה לא שומרת את המידע המצוי בכרטיסי האשראי של לקוחותיה. עוד יודגש, כי החיוב ו/או אופן החיוב של כרטיס האשראי לא מתבצע באמצעות החברה אלא באמצעות חברת האשראי ו/או מי מטעמה.

השירותים אשר מוצעים על ידי הפלטפורמה הינם שירותים עבור צרכנים יחידים או גופים שיש להם כשרות משפטית להתקשר בחוזים מחייבים על פי הדין הרלוונטי החל. הינך מסכים לספק על חשבונך את כל הציוד, התוכנה, הגישה לפלטפורמה, אשר נחוצים על מנת להשתמש בשירותים.

הינך חייב להירשם על מנת לבקר בפלטפורמה ועל מנת לקבל שירותים מסוימים, כמו היכולת לבקש שירותים, עליך להירשם כלקוח ולספק את המידע הבא:

שם, מספר נייד, כתובת פיזית, וכן כתובת דואר אלקטרוני נכונה ומדויקת על מנת לקבל הודעות מהחברה ו/או מגופים אחרים.

עם סיום ההרשמה תקבל סיסמא לכתובת המייל אותה הגדרת ובעזרתה, יהיה באפשרותך להיכנס למערכת ( להלן: "החשבון") ולבצע שימוש בפלטפורמה.

אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה לחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך במערכת. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך להודיע ללא דיחוי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלך או בחשבון שלך או על כל פגיעה אחרת באבטחה. בעצם קבלת תנאי שימוש אלה, אתה מאשר ומתחייב כי כל המידע שאתה מספק לפלטפורמה, במסגרת בקשתך לקבל שירותים של החברה אשר מוצעים בפלטפורמה, הוא מידע אמיתי ומדויק. חל איסור על כל בקשות לקבלת שירותים שיש בהן משום שקר או מרמה. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל שלך למלא אחר תנאים אלה או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמה שלך או בחשבון שלך או בשל כל פגיעה אחרת באבטחה; הינך עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה.

במידה ומשתמש שילם עבור השירותים המוצעים בפלטפורמה באמצעות כרטיס אשראי, אזי לאחר אישור התשלום, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק המשתמש, קבלה עבור התשלום כאמור. שליחת הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) קבלת הקבלה לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; (2) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במידה שהקבלה הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (3) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד.

בכל המקרים שבהם נשלחת קבלה לכתובת דואר אלקטרוני, שליחת הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) קבלת הקבלה לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; (2) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במידה שהקבלה הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (3) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד.

אנו חותרים לכך כי הפלטפורמה תהיה מדויקת, ככל האפשר ובאופן סביר. עם זאת, מאחר שהחברה מסתמכת על נתונים מסוימים אשר מסופקים לה על ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, לחברה אין שליטה על מידת האמת והשלמות של המידע אשר מועבר אליה על ידי צדדים שלישיים אלה. החברה אינה מתחייבת או ערבה לכך כי תיאורי השירותים או התכנים האחרים של הפלטפורמה הם מדויקים, מלאים, אמינים, עדכניים, וללא שגיאות. השירות (לרבות האפליקציה, מערכת הניהול וכל שירות המסופק על ידי החברה), מוצע לך כפי שהוא ("As Is") ולפי זמינותו ("As Available"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד החברה, לרבות אך ללא הגבלה, לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה. החברה אינה מתחייבת כי השירות ו/או מערכת הניהול יעמדו בדרישותיך, לא יופרעו או לא יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא תקלות, טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת וכיוצ"ב. החברה לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של שיבושים או בעיות כאמור או בכל מקרה אחר של שיבוש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה נותנת כל הבטחה כי השירות ו/או מערכת הניהול יהיו זמינים (בכל איזור ו/או בכל זמן), בלתי מופרעים, רציפים, מדויקים, מאובטחים או נקיים מווירוסים. לפיכך, החברה אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר לשימוש בשירות ו/או במערכת הניהול. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית ואינה נושאת בכל אחריות למעשים או למחדלים של ספקי השירותים והשימוש בשירות הינו על דעתך ואחריותך בלבד והינך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מסכים כי החבות הכוללת של החברה כלפיך, בגין כל הנזקים, לא תעלה, באף נסיבות, על סך כל הסכום ששולם על ידך לחברה, אם בכלל, ב-12 החודשים שבסמוך לפני האירוע המקים את התביעה.

קניין רוחני והוראות כלליות

כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה, לרבות זכויות היוצרים והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לחברה להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שמות המותג "עוזרנט" וכן שם המתחם ( Domain name ozernet.co.il )הפלטפורמה, סימני המסחר המופיעים בפלטפורמה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בה ("לוגו"), עיצובו הגרפי, בסיסי הנתונים בו, הטקסט, הגרפיקות, הסמלים, קטעי וידאו, תמונות וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול בפלטפורמה, לרבות קוד המחשב וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש בנתונים המתפרסמים בפלטפורמה או בפרטים אחרים המתפרסמים בפלטפורמה בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

מבלי לפגוע באמור לעיל, אינך רשאי: (1) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך או לפרק כל חלק של המידע בפלטפורמה, בכל דרך, או להציג בפומבי או לבצע בפומבי כל חלק מהמידע בפלטפורמה, או להפיץ אותו; (2) לעשות כל שימוש במידע הפלטפורמה לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את המידע של החברה או את הפלטפורמה מבלי לקבל רשות מוקדמת בכתב מהחברה; (3) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב המידע של החברה (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט); (4) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל מבקר או משתמש אחר בפלטפורמה, או לקצור או לאסוף מידע מזהה ואישי על מבקרים או משתמשים בפלטפורמה ללא הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider),יישום לעריכת חיפושים בפלטפורמה או לאחזור מידע או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (5) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב ולהטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, או לכלול תכנים לא חוקיים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או תכנים שאינם תכנים חוקיים מכל סיבה אחרת בתוכן אשר מועבר על ידך; (6) להתחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כשליח, נציג או סוכן של החברה, להציג בצורה שקרית, או להציג בצורה לא נכונה אחרת את הקשר שלך עם כל אדם או גוף אחרים; (7) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר הפלטפורמה, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או לחטוף את הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (8) לפגוע בפעולת הפלטפורמה או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את הפלטפורמה \ או מאפשרים את זמינותם, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (9) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה למידע; (10) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של הפלטפורמה ללא הרשאה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה (11) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמידע אשר מופיעים בפלטפורמה; (12) להעביר כל מידע אשר הופק מפלטפורמה ללא הרשאה מוקדמת בכתב מהחברה; (13) להעביר או להמחות את הסיסמה שלך, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (14) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו של הפלטפורמה אשר דורש סיסמה ללא שקיבלת לשם כך סיסמה מהחברה; (15) להשתמש בפלטפורמה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

יובהר, כי כל גוף שלישי המספק שירותים למשתמש ו/או לחברה, לרבות מידע ו/או כל שירות אחר מטעם החברה ו/או מוצריה, אינו אחראי לפעילות ו/או פעולות החברה ולא יהיה צד לכל הליך משפטי עתידי שהתנהל מול החברה.

עוד יובהר, כי ככל ומשתמש יבצע או ינסה לבצע תהליך של "פרויד" / פריצה / התחזות במערכת ו/או יזדהה כגורם אחר הרי שהאחריות על פעולותיו במערכת תחול על המשתמש בלבד והוא יהיה חשוף לתביעות ולכל נזק שייגרם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או למשתמש אחר ו/או לצד שלישי.

בעת הרשמה למערכת (ובעת מילוי כל פרט אחר במערכת) המשתמש מתחייב לומר את האמת הידועה לו מידיעה אישית, והוא מצהיר עליה כהצהרה בעלת ערך משפטי מחייב. המשתמש מאשר לחברה להשתמש בהצהרה זו בכל הליך משפטי.

אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות בתנאי השימוש עלול לגרום להפסקת הגישה שלך לפלטפורמה ועלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את התנאים האלה, או שתפעל בקשר עם הפלטפורמה בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד החברה על ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו. שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לחברה או מי מטעמה.

מדיניות הפרטיות:

החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים (להלן":משתמשים" או "אתה") בפלטפורמה שלה. החברה מאמינה כי למשתמשים שלה, ובכלל זה למשתמשים הרשומים שלה, יש את הזכות להכיר את המדיניות ואת הנוהגים הכלליים של החברה בנוגע למידע שהחברה אוספת בשעה שהמשתמשים שלה מבקרים בפלטפורמה או משתמשים בהם, וכאשר הם משתמשים בשירותים שלה. מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו (להלן – מדיניות הפרטיות), המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הפלטפורמה, היא לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בפלטפורמה אשר נאסף על ידה בעת השימוש וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי בפלטפורמה ו/או שאליו נחשף המשתמש באמצעותו. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

הסכמה:

אנא קרא בעיון: בעצם השימוש בפלטפורמה או בשירותים ו/או על ידי גישה לפלטפורמה ו/או על ידי מתן מידע באמצעות הפלטפורמה ו/או על ידי פתיחת חשבון (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש) בפלטפורמה, אתה מביע את הסכמתך לנוהגים אשר מתוארים במדיניות הפרטיות, לרבות בנוגע לאיסוף המידע האישי שלך (כפי שמידע זה מוגדר להלן) ולעיבוד מידע זה.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים:

קישורים מסוימים שתוכל למצוא בפלטפורמה מאפשרים לך להיכנס לאתרי אינטרנט ו/או אפליקציות אשר אינם שייכים לחברה. אתרים מקושרים אלה מסופקים לך רק מסיבות של נוחיות. האתרים המקושרים אינם כפופים לשליטתה של החברה, והחברה אינה אחראית לזמינות של אתרים חיצוניים אלה, והחברה אינה מאמצת אותם, אינה נותנת להם חסות ואינה אחראית או נושאת בכל אחריות לכל תוכן, פרסומת, מוצרים או מידע אחר, אשר מצויים או זמינים באתרים מקושרים אלה או בכל קישור שאפשר למצוא באתרים אלה. החברה שומרת על זכותה לנתק כל קישור כזה בכל זמן. כמו כן אתה מאשר ומסכים שהחברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן אשר ייגרמו על ידי השימוש או בקשר לשימוש או להסתמכות על כל תוכן, טובין או שירותים אשר זמינים באתרים מקושרים כאמור לעיל, או באמצעותם.

זכויות של קניין רוחני:

הטכנולוגיה של החברה, לרבות האפליקציה של החברה, השירותים, המידע וכל הזכויות האחרות של קניין רוחני אשר הופקו על ידי החברה ו/או שימשו או הוצגו בפלטפורמה (להלן – ה"קניין הרוחני של החברה") הם בבעלות החברה או ניתנו ברישיון לחברה, בין אם הם רשומים או לא ו/או מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים או זכויות קנייניות אחרות וחוקים אחרים. מלבד כפי שנקבע בתנאי שימוש אלה, לא מוענקים לך, באופן מפורש או מכללא, בדרך של השתק או בכל אופן אחר, כל רישיון או זכות בקניין הרוחני של החברה, לרבות לעניין שימוש בו, ללא רשות מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה.

הסרת אחריות:

המידע, הפלטפורמה, וכל התכנים האחרים של הפלטפורמה, לרבות השירותים, מסופקים "כמות שהם" או "כפי שהם זמינים", ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות לזכות קניין או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת או אחריות בקשר לזמינות, לדיוק, לאמינות או לתכנים אשר נכללים בפלטפורמה. בנוסף, החברה אינה מספקת את כל השירותים בעצמה, אלא באמצעות ספקי שירותים. ספקי השירותים הם קבלנים עצמאיים ואינם שליחים או עובדים של החברה, ומכיוון שכך, החברה אינה נושאת בכל אחריות: (i)לפעולות, לטעויות, להשמטות, למצגים, להתחייבויות, להפרות, ולכל נזק לרכוש או נזקים או הוצאות אחרים אשר ייגרמו עקב כך; (ii) בנוגע ל: (א) כל מחדל של ספק שירותים לספק את השירותים המבוקשים על ידך או בשל ביצוע באיחור של כל שירות אשר הוסכם על הספקתו על ידי ספק שירותים כלשהו; (ב) כל סירוב של ספק שירותים לספק לך את השירותים; ו – (iii) להעניק כל החזר במקרה של איחור, ביטול, הזמנות ביתר, שביתה, כוח עליון או סיבות אחרות שהן מעבר לשליטתה של החברה. המידע אשר מסופק לך באמצעות הפלטפורמה עשוי להיות לא מדויק, לא מלא, לא מעודכן או לכלול טעויות או שגיאות טכניות או שגיאות או טעויות אחרות. החברה אינה מתחייבת לתקן או לעדכן את המידע. החברה אינה ערבה כי הפלטפורמה תהיה חופשים משגיאות.

הגבלת אחריות:

השימוש בפלטפורמה, במידע ו/או בשירותים הוא על סיכונך הבלעדי. בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות בין השאר ולא רק, לנזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, בין השאר, שכר טרחת עורכי דין), בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת כספית או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש בפלטפורמה, מחוסר האפשרות להשתמש בשירותים, מהשימוש בשירותים, או אשר תצמח מכל שימוש, מכל חוסר אפשרות להשתמש, או מהשימוש בכל אתרי אינטרנט אשר מקושרים לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציה, או מהמידע או החומרים אשר נכללים בכל אתר או אתרים כאמור לעיל, או אשר נובעים או קשורים בכל דרך למעשים או למחדלים של כל ספקים שהם צדדים שלישיים, מפיצים ו/או ספקי השירותים, ללא קשר לשאלה האם החברה או נציג מורשה מטעמה הודיע על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם.

ביטול עסקה:

מדיניות ביטול העסקה תהא בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

מצגים; שיפוי:

הנך מצהיר ומתחייב כי: (i) יש לך את כל הזכות, הכוח והסמכות הנחוצים על מנת להתקשר בתנאי שימוש אלה ועל מנת לבצע באופן מלא את התחייבויותיך על פי תנאי שימוש אלה (ii) החתימה על תנאי שימוש אלה אינה מפירה ולא תפר כל הסכם אחר אשר הנך מחויב בו או כל דין, כלל, תקנה, צו או פסק דין אשר אתה כפוף להם; ו – (iii) אתה תמלא אחר כל הדינים, ההסכמים ו/או החוזים החלים, על חשבונך הבלעדי ועל אחריותך הבלעדית, בקשר לשימוש שלך בפלטפורמה, בשירותים המסופקים בהם, לרבות הסכמים רלוונטיים עם צדדים שלישיים אשר יחולו בכל זמן או שתידרש לקבל אותם על מנת שתוכל להשתמש בשירותים.

הנך מסכים להגן, לשפות את החברה , הדירקטורים שלה, נושאי המשרה בה, ובעלי המניות שלה, מעניקי הרישיונות שלה, עובדיה, שליחיה ונציגיה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ: (א) הפעולות שלך בקשר הפלטפורמה או לשירותים; או (ב) כל הפרה של תנאי שימוש אלה.

איסוף מידע:

החברה רשאית לאסוף מידע לא אישי אשר אינו מאפשר זיהוי אישי (להלן – "מידע לא אישי") של המשתמשים שלה. מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמשים מבקרים בפלטפורמה ו/או משתמשים בהם. מידע לא אישי עשוי לכלול, בין השאר, את זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמשים של החברה, את סדר הדפים שבהם ביקרו המשתמשים, את הזמן והתאריך של החיבור של המשתמשים של החברה לפלטפורמה ונתונים דומים אחרים. מידע מסוג זה נאסף לצרכים סטטיסטיים והוא משמש לצורך התאמה ושיפור של השירותים של החברה ושל הממשק של הפלטפורמה. החברה רשאית לאסוף מידע אישי אשר נמסר לה באופן מודע ומרצון על ידי המשתמשים במהלך פתיחת החשבון באמצעות הפלטפורמה או באופן אחר, בתהליך הרישום לצורך קבלת השירותים. "מידע אישי" פירושו, מידע אשר מאפשר זיהוי אישי של אדם כגון שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני. בנוסף לכך, על מנת שתוכל לעשות שימוש יעיל בשירותים, החברה אוספת מידע נוסף המוזן על ידך לפלטפורמה.

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר לכל מידע אישי ייחשב למידע אישי כל עוד קשר זה מתקיים.

מובהר, כי החברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי אשראי של המשתמשים – המידע מצוי בשרתי חברת האשראי ו/או מי מטעמה, אך לא נשמר בשום צורה בשרתי החברה.

שימוש במידע:

החברה רשאית להשתמש במידע האישי על מנת: (א) לספק את השירותים; (ב) לספק למשתמשים הודעות בקשר לשירותים; (ג) לספק תמיכה ושירות למשתמש, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים; (ד) לספק חומרי שיווק ומסרים פרסומיים (להלן – "חומרים שיווקיים") (ה) לבצע אנליזות של הדטא המצוי בפלטפורמה והוצאת נתונים על צורת ההשתמשות במערכת לגופים המשתפים פעולה עם החברה. ו – (ו) לאפשר לגופים הנותנים שירותים מוניציפליים ו/או גופי תשתיות שונים לשלוח הודעות למשתמשים. מובהר כי החברה לא תמכור מידע אישי של משתמשים לגוף עסקי שאיננו קשור לפעילות השוטפת של החברה.

מובהר, כי המערכת לא מקבלת ו/או אוספת מידע אישי אודות המשתמשים מגופים כל שהם, והמידע האישי המצוי בה מתקבל באופן ישיר מהמידע המוכנס ע"י המשתמשים עצמם וע"פ בחירתם.

חומרים שיווקיים:

החברה נותנת למשתמשים הזדמנות לבחור שלא ייעשה שימוש במידע שלהם על ידי החברה על מנת לשלוח אליהם חומרים שיווקיים, משתמשים אשר מעוניינים להפסיק לקבל חומריים שיווקיים מהחברה יכולים להשיב להודעת הדואר / SMS תוך ציון "מחק מהשירות" / "הסר" ("unsubscribe") בשורת הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני, או בהודעה חוזרת מהנייד.

שיתוף במידע:

החברה תפעל ע"פ דין בכל הנוגע להעברת פרטים לגופים שלישיים. החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת המידע האישי שהיא אוספת לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן, בהם החברה תהיה רשאית לגלות מידע אישי:

(א)על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש של החברה , לרבות חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב על בקשות תמיכה ופניות של משתמש; (ה) על מנת להשיב על כל תביעה או טענה כי התכנים מפירים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב על תביעות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או בצורה של הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הכללי; (ח) אם וכאשר החברה תעבור שינוי בשליטה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאפשר לך להשתמש בשירותים באופן יעיל; (י) במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה (או חלק ממנה) ו/או את זכויותיה וחובותיה (או חלק מהן) כלפי המשתמש (יא) לשם מתן ו/או השלמת שירות עבור משתמש, מניעת נזק או פתרון תקלות (לרבות לעניין תשלומים למול חברות אשראי); או (יב) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.

שינוי מידע אישי:

באפשרות המשתמשים לגשת אל החשבון האישי שלהם ולערוך שינויים במידע האישי הרשום בו.

קוקיות (Cookies):

בשעה שתבקר בפלטפורמה, החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"קוקיות", כלומר קבצים אשר מאחסנים מידע מסוים במחשב שלך. הקוקיות הן קבצים קטנים של טקסט שרק הפלטפורמה שיצרה אותם יכולה לאחזר אותם. הקוקיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לפלטפורמה, כך שמשתמשים רשומים ייחשבו למשתמשים בפלטפורמה.

במערכות עבור גופים מוניציפליים ונותני שירות אנחנו מאפשרים לגופי שלטון וגופים הנותנים שירות מוניציפלי לבדוק את הקוקיות שעל המחשב שלך, ולתת מידע שמותאם אלייך אישית.

אבטחה:

החברה משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי של המשתמשים. החברה מיישמת נהלים ומדיניות על פי המקובל בתעשייה על מנת להבטיח את האבטחה של המידע של המשמשים שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בין שאר האמצעים שהחברה משתמשת בהם, החברה מגינה על המידע האישי שלך על ידי שימוש בחומת אש, פרוטוקול מוצפן (SSL) והצפנת נתונים. עם זאת, חברה אינה ערבה לכך שלעולם לא יקרה מקרה של גישה לא מורשית למידע האמור. המשתמשים נדרשים לשמור על הסודיות של המידע אשר נוגע להתחברות לחשבונותיהם, ועל המידע אשר נוגע לחשבונותיהם, ואנו ממליצים בפניהם להחליף את הסיסמאות שלהם מפעם לפעם.

שינויים במדיניות ההגנה על הפרטיות:

החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. המשך השימוש שלך בפלטפורמה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה שלך לשינויים, והסכמה שלך כי השינויים יחייבו אותך.

כללי:

תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאי שימוש אלה. כל תביעה בקשר לפלטפורמה או לשימוש בה תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאי שימוש אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאי שימוש אלה. אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן על פי תנאי שימוש אלה ללא הסכמה מפורשת מוקדמת בכתב מהחברה. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי תנאי שימוש אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר. כל כותרת, כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאי שימוש אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאי שימוש אלה. תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא תנאי שימוש אלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או בו-זמניות, בכתב או בעל-פה בינך לבין החברה. ניתן יהיה להמציא לך הודעות בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל בפלטפורמה רשאית גם להמציא הודעות על שינוי בתנאי שימוש אלה או בעניינים אחרים על ידי הצגת הודעות אלה או על ידי מתן קישור להודעות אלה. אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאי שימוש אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

משתמש לא יעלה כל מידע או מסר שיש בו כדי הפרת זכויות יוצרים או זכויות הקניין הרוחני של אחר. משתמש יפצה וישפה את החברה בגין כל נזק ו/או תביעה אשר תיגרם, אם תיגרם, כתוצאה מפעולה העומדת בניגוד להסכם זה, או בגין כל נזק שיגרום.

אין לעשות שימוש בשירות הדואר הפנימי של הפלטפורמה לשליחת דואר "זבל" או הודעות רבות באותו עניין ו/או יצירת מטרד למשתמשים אחרים.

החברה שומרת על זכותה, אם כי אינה חייבת, למחוק כל הודעה ו/או ידיעה שאינם עומדים בתנאי הסכם השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן להרחיק כל משתמש שאינו עומד בתנאי הסכם השימוש.

כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומת, שירות, מוצר וכיו"ב המוצגים ו/או המפורסמים בפלטפורמה נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריות הבלעדית של המשתמש.

המשתמש מתחייב שלא לפרסם בפלטפורמה ביטויים מעליבים גסים או בוטים וכל כיוצא באלו. המשתמש מתחייב שלא לפרסם פרסום בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי העשוי לפגוע בציבור כלשהו או בפרט ובשמו הטוב. המשתמש מתחייב שלא לעלות פרסומת מסחרית בין במפורש ובין כמשתמעת ללא אישור מפורש של החברה. כל המפרסם מידע או ידיעה בפלטפורמה, נותן את הסכמתו למערכת לעשות שימוש במידע זה ולפרסמו ברבים.

המשתמש מתחייב להימנע מעשיית שימוש בפלטפורמה לצורך איסוף מידע ו/או ביצוע פעולות בדרך של חיקוי גולש, או בכל דרך אחרת.

החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של הפלטפורמה על שירותיה השונים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

החברה אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או תכנים ו/או פרסומים ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי צד ג' ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך הפלטפורמה.

אספקת שירותי הפלטפורמה תלויה, בין היתר בגורמים שלישיים; החברה לא תחוב כל אחראיות לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאלה ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

החברה אינה מתחייבת למסור למשתמש העתקים כלשהם מהמסמכים אשר הופקו באמצעות הפלטפורמה והחובה לשמור עותקים כאלה חלה על המשתמש בלבד. החברה לא תפצה את המשתמש בכל דרך שהיא בגין אובדן נתונים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה לפלטפורמה או חלקים ממנה לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדם.

החברה מורשית לפרסם בפלטפורמה מפרסמים שונים בעבור תמורה או שלא בעבור תמורה בהתאם לשיקולה הבלעדי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטים האישיים שנמסרו על ידי המשתמש לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל ואלקטרוני.

יובהר כי במקרים מסוימים ייתכן שיתוף מידע נרחב יותר מהרשאות פרטיות אלה כאמור וזאת לשם הפעלת השירות באופן תקין.

אם המשתמש סבור כי נעשה שימוש בחשבונו ו/או בסיסמתו שלא כדין, הוא מתחייב בזה להודיע מיידית וללא כל דיחוי לחברה ולשתף פעולה עמה לטיפול בבעיה. למען הסר ספק, אין בהודעת המשתמש כאמור בכדי לפטור אותו מהאחריות לכל נזק שייגרם בשל שימוש של אחר בחשבונו ו/או בסיסמתו. החברה לא תהיה אחראית בשום אופן לנזק שיגרם למשתמש על הפצה או אי שמירה נאותה על סודיות פרטי הכניסה לחשבונו בפלטפורמה.

המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לכל הפעולות ו/או הפעילויות המתבצעות תחת חשבון המשתמש שלו ו/או תחת סיסמתו, ואת מלוא האחריות לכל שימוש ו/או הפרה של סודיות הסיסמא ו/או חשבון המשתמש שניתן לו, בין אם נגרם בעטיו נזק כלשהו ובין אם לאו.